My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

سه شنبه۱ مرداد ۱۳۹۸
۱۵:۳۲:۳۹
بعد از ظهر
پیش بینی آب و هوا
  • sample_1
  • sample_1
  • sample_1
  • sample_1
  • sample_1
  • sample_1
9 9 9 9 9 9
پیام روز
  • تنها راه موفقیت هر شغلی آن است که بدانی چگونه میتوانی برای مردم ارزش خلق کنی و سپس خود را به انجام آن ملزم کنی.
parsian-1 کارت نقدی شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید. برای دریافت رمز اینترنتی ��ایر کارتهای پارسیان می توانید به واحد خدمات مشتریان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مراجعه نمایید .
ارتباطات مردمی ۸۱۱۵۱ و ۸۸۹۷۹۳۳۳
ایمیل: Info@Parsian-bank.net وب سایت : http://www.parsian-bank.com
eghtesad-1 کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد �� شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنا��ه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.
مرکز ارتباط نوین: ۹۰- ۴۴۴۲۹۸۸۹ و ۴۴۴۲۹۸۹۵
ایمیل: info@enbank.ir وب سایت : http://www.enbank.ir
pasargad-1 کارت شما قابلیت پرداخت ا��نترنتی را دارد و شما می توانید ��مز ��ینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.
امور انفورماتیک: ۷۳ – ۸۸۶۴۹۴۷۲
ایمیل: info@ict.bankpasargad.com وب سایت : http://fa.bpi.ir
keshavarzi-1 کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز این��رنت������ و ک����������CVV2 را از طریق ������تگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرد��خت همراه پارسیان استفاد�� کنی��.
مرکز ار��باط سبز: ۸۸۲۸۷۰۷۰ و ۸۱۳۰۱
ا��میل: Info@agri-bank.ir وب سایت : http://www.agri-bank.com
saman-1 کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترن��ی و کدCVV2 را ا�� طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کن��د.
تلفنخانه: ۶۶۹۵۹۰۵۰ داخلی ��احد انفو��ماتیک
ایمیل: info@sb24.com وب سایت : http://www.sb24.com
melat-1 کارت شما (ملت کارت، بن کارت و کارت هدیه ملت)، قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.
اداره کل خدمات نوین ۷- ۸۲۹۶۲۱۱۶
ایمیل: info@bankmellat.ir وب سایت : http://www.bankmellat.ir
melli-1 کارت شما قابلیت پرداخت ��ینترنتی را دارد و ش��ا می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استف��ده کنید.
واحد ارتبا�� مردمی Call Center: 6414 و ۶۶۷۳۳۸۸۰ و ۶۰۹۹۳۰۸۰
ایمیل: callcenter@bmi.ir وب سایت : http://www.bmi.ir
sanat-1 کارت ش��ا قابلیت خرید اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید
اداره کل روابط عمومی ۹-۲۲۰۲۹۸۱۱
وب سایت : http://www.bim.ir
tose-1 کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توا��ی�� رمز این����ر��تی و کدCVV2 را ����ز طریق دست��اهه����ی ATM و یا شعب ا��ن بانک تهیه نمایید و در برنام�� پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.
اداره کل روابط عمومی ۱-۸۸۷۹۸۲۲۰
ایمیل: info@edbi.ir وب سایت : http://www.edbi.ir
sina-1 کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.
روابط عمومی ۸۸۳۱۸۰۹۵
ایمیل: info@sinabank.ir و�� سا��ت : http://www.sinabank.ir
kar-1 کارت شما قابلیت پ��داخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.
۹- ۸۸۶۶۰۲۷۷ و۹- ۸۸۵۵۰۶۳۶ و ۱۹- ۸۸۵۵۰۳۱۶ و ۱۹- ۸۸۵۵۰۶۱۶
ایمیل: info@Karafarinbank.com وب سایت : http://www.karafarinbank.com
saderat-1 کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پردا��ت همراه پارسیان استفاده کنید.
واحد پاس��گویی به مشکلات بانکداری ای��ترنتی ۶۶۷۲۹۸۶۱ و ۶۶۷۰۶۰۳۵
ایمیل: info@banksaderat.ir وب سایت : http://www.bsi.ir
refah-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پردا��ت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی ای�� سرویس هنوز ��شخص نیست.
اداره کل رو��بط عمومی ۸۸۰۴۲۸۷۵ و ۸۸۰۴۱۳۹۲
ایمیل: info@bankrefah.ir وب سایت : http://www.refah-bank.ir
sepah-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و این بانک در حال انجام مراحل ��نی ر��ه اندازی این سرویس می باشد
اداره کل روابط عم��می ۶۶۷۴۳۷۶۱
ایمیل: info@BankSepah.ir وب سایت : http://www.banksepah.ir
tejarat-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و این بانک در حال انجام مراحل فنی راه اندازی این سرویس می باشد
اداره کل روابط عمومی ۳- ۸۸۳۲۰۶۰۱ مرکز ارتباطات مردمی ۱۵۵۳
وب سایت : http://www.tejarat-bank.com
maskan-1 کارت شم�� در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ��دارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.
مرکز مشاوره و اط��اع رسانی بانک مسکن تهران ۱۸۳۰ و شهرستان ۰۲۱۶۶۷۴۹۰۰۱ (شش خط )
ایمیل: info@bank-maskan.ir و info@bank-maskan.org وب سایت : http://www.bank-maskan.ir
sarmayeh-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ن��ارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.
ا��لاعات بانک ۸۸۸۹۰۷۰۲ و ۸۸۸۹۰۵۹۰
ایمیل: Info@SBank.ir وب سایت : http://www.sbank.ir
post-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هن����ز مشخ���� ن��ست.
اداره کل روابط عمومی ۸۸۵۰۵۸۸۵
��ب سایت: http://www.postbank.ir
ansar-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.
وب سایت:http://www.ansarbank.net
tose2-1 کارت ش����ا در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.
روابط عمومی ۸۸۷۷۲۰۵۱ و ۸۸۸۸۳۰۰۰ و ۸۸۸۸۴۰۰۰
ایمیل: info@bankiran.com وب سایت : http://www.bankiran.com
ghavamin-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان ��اه اندازی این سرو��س هنوز م��خص نیست.
روابط عمومی ۲۲-۸۸۶۴۳۰۲۰ اداره انفو��م��تیک ۴۸- ۸۸۶۴۳۰۴۶ ایمی����: publicrelation@ghavamin.com
����ب سای�� : http://www.ghavamin.com
mehr-1 کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.
وب سایت : http://www.mehr-

صندوق انتقادات و پیشنهادات
متفرقه
تراختور لینک